Profesionalno upravljanje zgradama

Profesionalno upravljanje zgradama


Poslovi upravljanja zgradom mogu se podeliti u tri grupe:

 • Administrativni
 • Finansijski
 • Tehnicki

Administrativni poslovi


 • osnivanje stambene zajednice (ukoliko nije osnovana),
 • izrada pecata,
 • pribavljanje PIB-a i maticnog broja stambene zajednice,
 • otvaranje tekuceg racuna u poslovnoj banci,
 • zastupanje i predstavljanje stambene zajednice
 • upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica
 • podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika
 • popis posebnih, zajednickih i samostalnih delova i njihovo oznacavanje, uspostavljanje i vodenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednicki ili posebni delovi izdati u zakup, izvršava odluke stambene zajednice,
 • priprema i zakljucivanje ugovora za održavanje higijene, lifta i dr,
 • nadzor nad radom osoblja (domar, cistacica i dr),
 • informisanje stanara i sacinjavanje izveštaja


Finansijski poslovi


 • raspolaganje sredstvima sa tekuceg racuna stambene zajednice, a na osnovu odluke skupštine stambene zajednice,
 • vodenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice,
 • priprema budžeta i njegovog rasporedivanja po stavkama,
 • naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje stambene zgrade,
 • priprema, štampa i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade u poštanske sanducice,
 • prinudna naplata potraživanja stambene zajednice,
 • izrada završnog racuna i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slucaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajednickih delova


Tehnicki poslovi


 • realizaciju godišnjeg programa održavanja
 • organizaciju radova na tekucem i investicionom održavanju,
 • organizacija radova na hitnim intervencijama,
 • briga o kucnom redu,
 • podrška svim zajednickim aktivnostima stanara stambene zajednice
 • obnovu i unapredenje kvaliteta imovine stambene zajednice.


Upravljanje stambenom zajednicom zakonska je obaveza prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 30. decembra 2016. godine.

Clanom 56. Zakona predvideno je da skupština stambene zajednice u svakom trenutku može odluciti da poveri upravljanje profesionalnom upravniku.

Medusobna prava i obaveze skupštine stambene zajednice i profesionalnog upravnika regulišu se Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Ugovoreno upravljanje stambenom zajednicom definisano je, s jedne strane, Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, a s druge strane, Pravilima o medusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici (ukoliko su takva pravila doneta na skupštini stambene zajednice).Objedinjena naplata


Sistem objedinjene naplate omogucava brzu, racionalnu i ekonomicnu obradu podataka i naplatu svih usluga (upravnik, cišcenje zgrade, održavanje lifta, rezervni fond…) putem jedne uplatnice.

Glavne prednosti objedinjene naplate:

 • sve usluge na jednom racunu
 • placanje na jednom mestu
 • manji troškovi platnog prometa
 • transparentnost racuna


Paketi profesionalnog upravljanja zgradama


Profesionalno upravljanje

Izdavanje raèuna-faktura(knjigovodjstvene usluge), tehnièka podrška, postavljanje oglasne table o našem trošku, naplata potraživanja (usluge advokata) i sve ostale obaveze po zakonu o stanovanju i održavanju zgrada.

Cena usluga po posebnom delu je 250 RSD + pdv za zgrade koje nemaju lift.

Za zgrade koje imaju lift cena je 300 RSD + pdv. U cenu je uraèunat i meseèni servis lifta od strane ovlašæenog servisera za liftove.

Tekuæe održavanje, èišæenje zgrade:

Pranje, brisanje, èišæenje, metlanje sledeæih prostorija:

 • stepenište stambene zgrade i prolazi sa stepeništa do stanova ukljuèujuæi i gelendere
 • ulazni hodnik, ulazna vrata, hol zajednièke hodnik i stepenište po etažama
 • prilazi i hodnici u podrumu i zajednièke prostorije u podrumu
 • prostor oko zgrade i prikupljanje papirnog i drugog otpada, odnošenje do kontejnera (zaštitni trotoar, betonska staza i prilaz ulazu u gradu) na suvo, ruèno èišæenje - metlanje jednom nedeljno
 • kontrola i zamena iskljuèivo LED sijalica o našem trošku (ne i u podrumu i mestima gde se lako skidaju)
 • brisanje poštanskih sanduèiæa, PP aparata i hidroforskih ormariæa, odstranjivanje reklamnog materijala
 • skidanje pauèine do visione od 4 metara
 • mašinsko pranje ulaznog hodnika jednom godišnje, singl disk mašinom Hercules (stambena zajednica je dužna da obezbedi prikljuèak struje)
 • èišæenje zgrade se vrši dva puta nedeljno na mokro
 • generalno sredjivanje zgrade se vrši prilikom preuzimanja zgrade
 • svako vidljivo ošteæenje se prilikom èišæenja prijavljuje skupštini stambene zajednice
 • cena usluge je 250 RSD + pdv
 • u zgradama gde postoji lift, èisti se kabina i vrata od lifta na svakom spratu